Algemene voorwaarden

 

1) Het aanbod:

 • a. Alle cursussen, opleidingen en trainingen van BLM Advies en Consulting bvba en / of BLM opleiding en training vzw (hierna "BLM" genoemd) worden georganiseerd zoals in het inschrijvingsformulier omschreven. Inschrijvingen dienen via onze website http://www.blmadvieskantoor.be/ te gebeuren. U ontvangt bevestiging na inschrijving.
 • b. De cursussen, opleidingen en trainingen worden verstrekt door onze gekwalificeerde docenten.

 

2) Inschrijvingsgeld en betaling:

 • a. Inschrijvingsgelden dienen voor aanvang overgeschreven te worden op het bankrekeningnummer omschreven in de factuur. BLM behoudt zich het recht om betrokkene een cursus, opleiding of training te weigeren indien het inschrijvingsgeld niet tijdig werd betaald.
 • b. Bij laattijdige betaling van het inschrijvingsgeld is vanaf de 30ste dag na aanvang van een cursus, opleiding en/of training en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente te verhogen met 2%. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaand ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00 als schadeloosstelling.

 

3) Annulering / verplaatsing:

 • a. Schriftelijke annuleringen die BLM ontvangt ten laatste op de 15de kalenderdag voor de datum van de cursus, opleiding en of training worden terugbetaald. De annulatiekosten bedragen altijd 15% van de inschrijvingsprijs, met een minimum van € 40,00 (excl. BTW), ook indien nog geen betaling werd uitgevoerd. Vanaf de 14de kalenderdag voor de datum van de training blijft het volledige bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van de annulatie.
 • b. Indien de deelnemer door overmacht niet kan deelnemen, kan hij/zij de deelname éénmaal kosteloos verplaatsen naar een volgende cursus, opleiding of training. Voor elke bijkomende verplaatsing wordt er een administratiekost van € 40,00 (excl. BTW) aangerekend.

 

4) Vervangingen:

 • a. Indien de ingeschrevene onverwachts verhinderd blijkt, kan een andere persoon zijn plaats innemen. De gegevens van de vervanger moeten minstens 24 uur voor aanvang van de cursus, opleiding of training aan BLM worden doorgegeven.

 

5) Locatiewijzigingen:

 • a. De exacte locatie wordt na inschrijving aan de deelnemer overgemaakt. BLM houdt zich echter het recht om de locatie, indien bij noodzaak of dwingende redenen te wijzigen. Alle informatie omtrent locatiewijzigingen zullen tijdig aan alle deelnemers overgemaakt worden.
 • b. Bij gebreke aan voldoende deelnemers kan BLM, de cursus, opleiding of training annuleren tot 5 werkdagen voorafgaand aan de datum van de betrokken activiteit. De ontvangen inschrijvingssommen zullen dan aan de respectievelijke inschrijvers worden teruggestort tenzij BLM besluit de activiteit op een latere datum en/of in een andere locatie te organiseren met behoud van de inschrijvingsgelden. BLM stelt de inschrijvers vanzelfsprekend tijdig op de hoogte van dit voornemen, waarbij de bepalingen i.v.m. de annulatie van de inschrijving ten opzichte van de nieuwe trainingsdatum van toepassing blijven.

 

6) Varia:

 • a. Enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, wijziging van de docent en/of locatie door BLM kan geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding.
 • b. De inschrijver verbindt er zich toe BLM te vrijwaren voor alle mogelijke schade en alle mogelijke aanspraken van derden, die is/zijn ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de training ten gevolge van gelijk welke, ook foutloze, handeling van de inschrijver of zijn aangestelde(n). Indien de training in de lokalen van de inschrijver zelf wordt gehouden, verbindt de inschrijver er zich toe diens aansprakelijkheid desbetreffend voldoende zelf te verzekeren bij een in België erkende verzekeringsonderneming en hier op eerste verzoek het bewijs van te leveren.
 • c. Elke klacht of vordering tegen BLM worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen die volgt op het effectief uitvoeren van de cursus, training en of opleiding - zo niet treedt van rechtswege rechtsverval op.
 • d. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is het Belgisch recht van toepassing op alle opdrachten door BLM aanvaard en uitgevoerd.
 • e. Alle mogelijke betwistingen tussen de inschrijver en/of haar aangestelde, en BLM zullen in der minne tussen de partijen geregeld worden. Bij gebreke aan een minnelijke regeling, zal het geschil voorgelegd worden aan de uitsluitend bevoegde rechtbanken van Dendermonde.